DOPING

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi
1. Tarafların Bilgileri
İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır);  Gaziosmanpaşa Bulvarı no : 3 D: 405 Yeni Asır İşhanı Çankaya –İZMİR adresine mukim GLD LOJİSTİK DANIŞMANLIK  AŞ(bundan böyle kısaca "depokirala.com" olarak anılacaktır) ile www.depokirala.com Web uygulamasıına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve depokirala.com Web uygulamasında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
2. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı
İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Web uygulaması"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Web uygulaması" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “depokirala.com” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Web uygulaması" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “depokirala.com” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
3. Üyelik Şartları
3.1 "Web uygulaması"a üye olabilmek için reşit olmak ve “depokirala.com” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
3.2 “depokirala.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Web uygulaması"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin " depokirala.com" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.
3.3 Aynı Kullanıcı Adı, Telefon Numarası, Adres, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile aynı kategoride (tedarikçi, kiracı ,kiraya veren, dışkaynak firması) birden fazla  ÜYE olamaz.
 
 
4. Tanımlamalar
"Üyelik Sözleşmesi": “Web uygulaması”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Web uygulaması”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.
" Depokirala.com Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Web uygulaması" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda " depokirala.com"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Web uygulaması" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.
“depokirala.com Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Web uygulaması" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “depokirala.com” tarafından sunulan uygulamalardır. " depokirala.com", "Web uygulaması" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Web uygulaması”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Web uygulaması”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
“İçerik”: “Web uygulaması”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
" depokirala.com  arayüzü" : depokirala.com ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " depokirala.com Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “depokirala.com”a ait olan tasarımlar içerisinde “Web uygulaması” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
“depokirala.com Veritabanı” : “Web uygulaması” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “depokirala.com”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.
“ Üye  Özel Sayfası: "Üye"nin "Web uygulaması"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfaya denir.
“Web uygulaması”: www. depokirala.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “depokirala.com”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.
“Kullanıcı”: “Web uygulaması”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
“Üye”: “Web uygulaması”a üye olan ve "Web uygulaması" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Web uygulaması”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “depokirala.com” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “depokirala.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “depokirala.com” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.
 
 
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1 “Üye”nin “Web uygulaması” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “depokirala.com”a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “depokirala.com” ilgili tarafa verebilir  web sitesine üyeler tarafından girilen her türlü içerik gerekli görüldüğünde depokirala.com yönetim birimi tarafından kaldırılabilir.
5.1.2“Üye", “Web uygulaması"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Web uygulaması”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye depokirala.com’un kendisinden aldığı ve kaydettiği ‘üye’lere ait iletişim bilgilerini (telefon, e-posta), ilan , içerik bilgilerini, adres , yer bilgilerini ve benzeri  her türlü bilgilerini derlemeye , toplamaya uygun gördüğü ticari alanda kullanmaya, çeşitli firmalara satmaya veya açıklamaya yetkili olduğunu bu sebeple ‘depokirala.com’dan  hangi bir nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 
5.1.3. "Üye"lerin, “depokirala.com Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “depokirala.com”un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.
5.1.4. "Üye", "Web uygulaması" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Web uygulaması" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. " depokirala.com", "Üye" tarafından " depokirala.com "a iletilen veya "Web uygulaması" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
 
5.1.5. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Web uygulaması" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Web uygulaması" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", " depokirala.com "un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Web uygulaması" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Web uygulaması"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Web uygulaması" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " depokirala.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
5.1.6. "Üye", " depokirala.com "un yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.7. “depokirala.com”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “depokirala.com Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “depokirala.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “depokirala.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " depokirala.com”un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “depokirala.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “depokirala.com”u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.
6. Gizlilik Politikası
6.1 SMS /E-posta  gönderme onayı

www.depokirala.com,  üyelerine ve bu internet sitesini kullananlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri vs.) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler “www.depokirala.com” 'un internet sitesinden ve üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, onay ve rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.
www.depokirala.com” un işbu Kişisel Verilerin Paylaşılması Hakkında İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, iş çözümü ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Aynı zamanda bu onayınız ile sitemize girmiş olduğunuz tüm kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. 
 
6.2 “depokirala.com”, "Web uygulaması"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’deki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “depokirala.com” "Üye"lere ait gizli bilgileri   Bu sözleşmedeki şartlar dahilindekullanabilir Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
6.3. “depokirala.com”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda depokirala.com’un  süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “depokirala.com”un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “depokirala.com”un belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.
 
7. Fikri Mülkiyet Hakları
"Üye"ler, "depokirala.com " hizmetlerini, " depokirala.com" bilgilerini ve " depokirala.com "un telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " depokirala.com"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Web uygulaması Kullanım Koşulları" dâhilinde " depokirala.com" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " depokirala.com"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri
" depokirala.com", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Web uygulaması"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Web uygulaması”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
9. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " depokirala.com" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " depokirala.com" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " depokirala.com"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " depokirala.com"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11. " depokirala.com" Kayıtlarının Geçerliliği
"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda " depokirala.com"un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," depokirala.com "u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. Yürürlük
İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Web uygulaması”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
13. " depokirala.com "un Hak ve Yükümlülükleri  ;
13.1. " depokirala.com ", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " depokirala.com Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “depokirala.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
13.2. " depokirala.com", "Web uygulaması"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Web uygulaması" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " depokirala.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, " depokirala.com"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde " depokirala.com" yapabilir. " depokirala.com" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
13.3. depokirala.com "Web uygulaması" üzerinden, " depokirala.com "un kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Web uygulamaları, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle " depokirala.com" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Web uygulaması" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Web uygulamasılar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Web uygulamasılar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " depokirala.com"un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
13.4. " depokirala.com", "Web uygulaması"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " depokirala.com" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
13.5" depokirala.com" un   , " depokirala.com" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Web uygulaması”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
13.6 " depokirala.com", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.
 
 
14. Üyelik Ödemesinin Durdurulması
Üye, depokirala.com tarafından verilen kimi hizmetlerin ücretini ödemekle yükümlüdür.
Depokirala.com portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Üyeler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir
Ödeme yapılmaması halinde depokirala.com hizmeti durdurur. Üye hizmet için talepte bulunmuş fakat
ödemesini yapmamış ise hizmet başlatılmaz.
 
15.Üyelik Durdurma
 
Üyelik durdurma, depokirala.com’un Üyelik Sözleşmesi gereği, tüm kullanıcıların güvenliğini gözönünde bulundurarak depokirala.com üyeliğini, geçici veya kalıcı olarak kullanıma kapatmasıdır.
Üyeliğin Durdurulma Koşulları
1. Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uyulmaması
2. Gerçek olmayan bir ürünü gerçekmiş gibi göstererek diğer kullanıcıları yanıltma
3. Üyelik profilinde yeralan bilgilerin gerçek veya tüzel bir kişiye ait olmadığının tespit edilmesi
4. Diğer üyelere karşı taciz, küfür ve şiddet gibi olumsuz davranışların sergilenmesi
5. Üyeliğin savcılık, mahkeme, emniyet vb.  resmi kurumlarca gönderilmiş bir yazının konusu olması
6. İlanın açıklama bölümü veya fotoğraflarında, ilan verme kurallarına aykırı olarak telefon numarası eklenmesi nedeniyle, daha önce 2 kere onaylanmamış bir ilanın, gerekli düzenleme yapılmadan yeniden onaya gönderilmesi
Üyeliğin durdurulduğunun öğrenilmesi
Üyeliği durdurulan üyeler depokirala.com'a giriş yapmak istediklerinde "Üyeliğiniz Durdurulmuştur" uyarısı ve üyeliğin neden durdurulduğunu belirten açıklamayla karşılaşırlar.
depokirala.com üyelikleri kalıcı olarak durdurulmuş (üyeliği iptal edilmiş) kullanıcıların üyelikleri hiçbir koşulda yeniden aktiflenmez.
Üyeliği tekrar aktiflenmeyecek biçimde durdurulan üyelerin ürün ve servisler için ödemiş oldukları tüm ücretler, sözkonusu ürün ve servislerin kullanılmayan kısmı için geri ödenir.
16. Üyelik Bilgi Paylaşımı Koşulları
Depokirala.com gizlilik politikası gereğince, üyelik esnasında verdiğiniz tüm kişisel bilgiler, üyelik süresince ve ya üyeliğiniz sona erdikten sonra, 3. şahıs ve kuruluşlara verilebilir.
EK-1
1. KULLANIM KOŞULLARI
www.depokirala.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.depokirala.com internet sitesini (bundan böyle “Web uygulaması” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Web uygulaması”nda bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Web uygulaması”nda belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen " Web uygulaması"nı kullanmaktan vazgeçiniz.
1.1. İşbu “Web uygulaması”nın sahibi “: Gaziosman Paşa Bulv. No:3 Yeni Asır İşhanı D:405 Çankaya / İzmir TÜRKİYE” adresinde mukim GLD LOJİSTİK DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİCARETİ A.Ş ‘dir Bundan sonra depokirala.com  diye anılacaktır. “Web uygulaması”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “depokirala.com” tarafından sağlanmaktadır.
1.2. "Depokirala.com" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Web uygulaması”nda yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “Web uygulaması”nda yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Web uygulaması” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Web uygulaması”na erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve " Depokirala.com " tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Web uygulaması”nı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
2. TANIMLAR
“Web uygulaması”: www.depokirala.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “depokirala.com”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.
“Kullanıcı”: “Web uygulaması ”na erişen her gerçek veya tüzel kişi.
“Üye”: “Web uygulaması”na üye olan ve " Web uygulaması " dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Web uygulaması”ndaki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “depokirala.com” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “depokirala.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “depokirala.com” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.
" depokirala.com Üyelik Hesabı": Üye’nin " Web uygulaması" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "depokirala.com"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile " Web uygulaması" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.
“Depokirala.com Hizmetleri” ("Hizmet"): " Web uygulaması" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “depokirala.com” tarafından sunulan uygulamalardır. " depokirala.com ", " Web uygulaması" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Web uygulaması”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Web uygulaması”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
“İçerik”: “Web uygulaması”nda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
" depokirala.com Arayüzü" : DEPOKİRALA.COM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "DEPOKİRALA.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “DEPOKİRALA”e ait olan tasarımlar içerisinde “Web uygulaması” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
“ DEPOKİRALA.COM Veritabanı” : “Web uygulaması” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “depokirala.com”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır
3.  DEPOKİRALA.COM HİZMETLERİ
3.1. " depokirala.com", "Üye"ler tarafından " depokirala.com Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle " depokirala.com  veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. " depokirala.com", “Web uygulaması” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.3. " depokirala.com", “Web uygulaması” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.4. " depokirala.com", “Web uygulaması” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Web uygulaması” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "depokirala.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
4. DEPOKİRALA.COM WEB UYGULAMASI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1 SMS /E-posta  gönderme onayı

www.depokirala.com,  üyelerine ve bu internet sitesini kullananlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri vs.) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler “www.depokirala.com” 'un internet sitesinden ve üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, onay ve rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.
www.depokirala.com” un işbu Kişisel Verilerin Paylaşılması Hakkında İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, iş çözümü ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Aynı zamanda bu onayınız ile sitemize girmiş olduğunuz tüm kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. 
 
4.2. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Web uygulaması” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Web uygulaması” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “depokirala.com”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.3. “Web uygulaması”, "Üye"ler tarafından " depokirala.com Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "depokirala.com", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “depokirala.com”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “depokirala.com”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
4.4. "KULLANICI" “WEB UYGULAMASI” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.5. "Kullanıcı"lar “Web uygulaması” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " depokirala.com"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.6. "Kullanıcı"lar, “Web uygulaması” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " depokirala.com"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.
4.7. " depokirala.com", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Web uygulaması” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
4.8. " depokirala.com", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "depokirala.com" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Web uygulaması”nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. depokirala.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, depokirala.com’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
4.9. depokirala.com, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google,  reklamlarının depokirala.com’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
4.10. “Web uygulaması” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " depokirala.com"un “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " depokirala.com’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.11. “depokirala.com”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “depokirala.com Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “depokirala.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “depokirala.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " depokirala.com”un talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.12. "Web uygulaması "in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, " Web uygulaması"nın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması  vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Web uygulaması"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; " depokirala.com "un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “depokirala.com”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
4.13. “Web uygulaması”nda verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “depokirala.com”un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu “Web uygulaması” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Web uygulaması”nın (sınırlı olmamak kaydıyla " depokirala.com Veritabanı", " depokirala.com Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte " depokirala.com"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) " depokirala.com"a ait ve/veya " depokirala.com" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, " depokirala.com " hizmetlerini, " depokirala.com" bilgilerini ve "depokirala.com"un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " depokirala.com"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde " depokirala.com" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " depokirala.com"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde “depokirala.com" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "depokirala.com "; " depokirala.com" hizmetleri, "depokirala.com" bilgileri, "depokirala.com" telif haklarına tabi çalışmaları, " depokirala.com" ticari markaları, "depokirala.com" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
"depokirala.com", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Web uygulaması”nda ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " depokirala.com"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " depokirala.com"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde    İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu "Kullanım Koşulları" "Pdepokirala.com" tarafından “web uygulaması”nda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “web uygulaması” kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
EK-2 Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı,GLD Lojistik Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Depokirala.com” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan http://www.depokirala.com/  adresinde yer alan web sitesinin, (“Web uygulaması”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.   
Depokirala.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. Depokirala.com, bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.
Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?
Depokirala.com, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:
·           Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Web uygulaması’nın kullanımı öncesinde veya sırasında, Depokirala.com’a Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Depokirala.com’a verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.
 
·           Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Depokirala.com’un sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.
 
Depokirala.com, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.
Google reklamlarının Depokirala.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
Verilerin toplanmasına ilişkin detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
Hangi Veriler Toplanmaktadır?
 
Depokirala.com, yukarıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Depokirala.com’un topladığı veriler, kullandığı hizmetler ile özelliklere bağlıdır.
İşbu başlık altında, Depokirala.com tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve diğer benzer veriler. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları. Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler.
·           Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Depokirala.com’u veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri,  Web uygulaması üzerinden bakılan ürünler, metrekare fiyatları, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Web uygulaması’na son giriş tarihi, kullanılan Doping türü, gönderi türü, ziyaret edilen web siteleri,  girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler.
 
·           Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı Depokirala.com’un mobil sitesini kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.
 
·           Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.
 
·           İçerik Verileri: Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ürünün kişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (tapu, ruhsat, marka tescil belgesi gibi), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan red